Privaatsuspoliitika

Käesolev isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika ülevaade annab infot selle kohta, kuidas ja milleks Sunegia OÜ kodulehe külastajate andmeid (sh päringu saatjad) kogub, töötleb, jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmetena“ kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Näiteks nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte juriidiline info. Samuti kuulub “isikuandmete” alla Sunergia OÜ poolt kogutav teave – kodulehe külastused, erinevad sotsiaalmeedia kanalid ja meie poolt pakutavate teenuste kasutamine.


Kasutades Sunergia OÜ-le kuuluvat veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas. 
Kelle andmeid Sunergia OÜ töötleb?


Sunergia OÜ kasutab nende andmeid, kes on saatnud küsimuse näiteks kontaktivormi või e-kirja kaudu meie teenuste kohta või on varem kasutanud teenuseid või on siiani kasutamas teenuseid. Kogume ja kasutame püsiklientide ja kontakteerunud isikute (sealhulgas “vanad” ehk “mitteaktiivsed kliendid”) andmeid. Kasutame andmeid, mis on kogutud avalikest allikatest (selles sisaldub ka kolmanda osapoole soovitusena saadetud avalik info).


Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


Sunerga OÜ klientide ehk teenuste kasutajate isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi. Klientide isikuandmeid ja ka neilt saadud infot kasutame selleks, et pakkuda olemasolevatele klientidele (ja ka potentsiaalsetele) kvaliteetsemat teenust ja täpsemat infot. Kui Sunergia OÜ töötleb isikuandmeid mainitud eesmärkidel, siis on kogutud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada pakutava teenuse korrektne ja võimalusel kvaliteetsem osutamine.

Sunergia OÜ turunduskanalitest (sh koduleht, sotsiaalmeedia) kogume andmeid kanalite toimuvuse ja kasutusotstarbekuse kohta. Lisaks kogume võimalusel andmeid potentsiaalsete klientide huvide ja eesmärkide kohta, et tõsta enda kliendisuhtluse taset, mõistes paremini klientide tegelikke huve ja eesmärke ning pakkuda kvaliteetsemat teenust, täpsemat informatsiooni ja tagada (täiustada) Sunergia OÜ  kodulehe funktsionaalsuse kasutajasõbralikkus. Kui Sunergia OÜ töötleb isikuandmeid mainitud eesmärkidel on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadus, et tagada paremat teenust.


Sunergia OÜ töötleb isikuandmeid väljatoodud eesmärkidel:


Kliendibaasi loomine ja haldamine; kliendile uute teenuste ja toodete pakkumine ning olemasolevate teenuste täiendamine (parendamine); kliendi (sh potentsiaalse) päringutele korrektne vastamine; Sunergia OÜ teenuste ja toodete analüüsimine, täiustamine; Sunergia OÜ turunduskanalite (sh koduleht) haldamine ja parem toimimine.


Kuidas Sunergia OÜ isikuandmeid kogub


Isikuandmeid kogume otse andmesubjektidelt koos nende nõusolekuga, kas e-kirja teel, päringuvormiga tagasiside saades (sh nõustudes meilt kirju saama). Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid (nt kodulehe analüüsiprogramm Google Analytics), sealhulgas küpsiseid (salvestavad kodulehe kasutustegevust) ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa Sunergia OÜ kodulehe kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi ja kliendile mugava navigeerimise kodulehel.


Sunergia OÜ poolt kasutatavad küpsised:


Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Sunegia OÜ kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.


Küpsiseid on kahte tüüpi:
  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.


Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Sunergia OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.


Sunergia OÜ poolt töödeldavad isikuandmed

Kontaktivormi täitmise käigus ja e-kirja saates tekkivad andmed:


– e-posti aadress, telefoninumber


Automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed (nt veebisirvija liik), seadme tüüp (seade, millega viibiti kodulehel), suhtluskeel, veebisaidi aadress (Sunergia OÜ kodulehele saabuv sissetulev link, milliseid sisulehti kasutaja uuris, kaua teatud lehtedel viibis, kasutaja IP-aadress ja muud taolised kodulehestatistika andmed.


Muud isikuandmed: andmed, mille olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter,, Instagram jms.


Isikuandmete edastamine kolmandatele ISIKUTELE Sunergia OÜ poolt


Kolmas isik on Sunergia OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Sunergia OÜ kasutajale teenuseid.

Sunergia OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmisestes punktides välja toodud tingimustel):


Võlgade sisse nõudmise; Riikliku järelvalve asutused ja Politsei; Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

Sunergia OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

  • Zone – veebilehe majutust
  • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
  • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi


Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Sunergia OÜ kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.


Teie isikuandmete säilitamine ja turvalisus


Sunergia OÜ võib saata klientidele teavet teenuste, pakkumiste ja uudiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed või nõustunud saama meilt teavet. Teavet saab klient niikaua, kuni klient palub viimaste tegevuste lõpetamist või lahkub uudiskirja saajate grupist.

SunergiaOÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada erinevaid probleeme ja vajadust täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui õigusaktid isikuandmete säilitamist ei nõua ja Sunergia OÜ neid ei vaja, kustutame me need isikuandmed. Sel juhul võime antud isikuandmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ja üksnes anonümiseeritud kujul.

Isikuandmete turvalisuse koha pealt püüame teha kõik võimaliku, et vältida andmetele loata juurdepääsu. Sunergia OÜ poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestanud mõistlikud kaitsemeetmed tehniliste ja füüsiliste piirangutega. Tagame andmetele juurdepääsu lähtudes üksnes kehtivatest õigusaktidest ja sealjuures kaitseme maksimaalselt isikuandmete konfidentsiaalsust.

Kui on küsimusi Teie isikuandmete säilitamise või turvalisuse kohta, siis palun kirjutada info@sunergia.ee


Kliendi õigused


Kliendil on õigus pääseda ligi Sunergia OÜ poolt töödeldavatele ja säilitatavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsuste korrigeerimist.

Sunergia OÜ peab järgima mitmeid kliendiõiguseid: parandamisõigusega on kliendil õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed viivituseta korrigeeritaks; Kliendil on õigus nõuda tema andmete kustutamist, kui on täidetud teatud lisatingimused. Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, siis on kliendi õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui on küsimusi oma õiguste kohta  siis palun saata kiri info@sunergia.ee


Muud sätted


Sunergia OÜ jätab endale õiguse muuta isikuandmete kaitse ja privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.